KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU


DENİZ İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO DANIŞMANLIK olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimizin gizlilik politikası amacıyla web sitemiz olan www.bordrodanismani.com alan adımızı ziyaret eden ziyaretçiler/kullanıcılar ile ilgili olarak, siteyi ziyaret ettikleri durumlarda kendi rızalarıyla paylaştıkları bilgi/verilerin işlenme süreçleriyle ilgili bilgilendirmedir.

İşbu “Genel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu DENİZ İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO DANIŞMANLIK tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaçlarla ve ilgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla güvenilir üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ve/veya iş ortaklarımıza ve gerekli tüm tedbirler Şirketimizce alınarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

 DENİZ İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO DANIŞMANLIK olarak, çalışmak için müracaat eden adaylarımızın, çalışanlarımızın, hissedar/ortaklarımızın, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarımızın (potansiyel müşterilerimizin), stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin, ürün ve hizmet alan kişilerin (müşterilerimizin), internet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların ve fiziki olarak şirketimizi ziyaret eden misafirlerimizin kişisel verilerini işlemekteyiz.

Yukarıda anılan kişi gruplarının kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem (iş veya hizmet süreçlerini etkileyen adli ve idari bir süreç olması durumunda), müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri (DENİZ İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO DANIŞMANLIK ’ı ilgilendirmesi ve/veya iş/hizmet süreçlerini aksatması durumunda), biyometrik veri ve diğer bilgilerini işlemekteyiz.

DENİZ İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO DANIŞMANLIK olarak; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Kişisel verileriniz DENİZ İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO DANIŞMANLIK tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecek ve işlenecektir.

Yukarıda sayılan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin sürdürülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yabancı personel çalışma ve oturum izni işlemleri, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla şirketimize başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz;


  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

DENİZ İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO DANIŞMANLIK ’a KVKK ’nın 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurularda, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi, iletişim adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletebilir veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusu işveren’e daha önce bildirilen ve veri sorumlusu İşveren’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini ([email protected]) kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusu DENİZ İNSAN KAYNAKLARI VE BORDRO DANIŞMANLIK ’a iletecektir. Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yanıtlarımız KVKK'nın 13. maddesi gereğince, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.